Cieľom riadenia ľudských zdrojov je zabezpečiť, aby podnik bol schopný prostredníctvom zamestnancov plniť svoje ciele. Pracovný výkon sa považuje za akési meradlo pracovnej činnosti človeka.

Každý pracovný výkon závisí od mnohých faktorov, ako napr. motivácia, schopnosti a kompetencie, primerané zariadenie, materiál či prostredie. Pomocou systému wopert. zabezpečíte spravodlivé ohodnotenie svojich zamestnancov a motivujete ich k čo najlepším výkonom.

Monitorovanie v reálnom čase

Systém monitorovania odpravcovaného času v reálnom čase zobrazuje aktuálne odpracovaný čas zamestnancov na danej úlohe. Každá pracovná činnosť môže mať samostatne nastavenú cenu. V prípade ak cena je nastavená, zamestnanci v reálnom čase uvidia, ako je ocenená ich snaha. Usilovnejším zamestnancom sa táto snaha premietne na výslednej hodinovej mzde.

Náš systém však nie je nutné využívať v priamom spojení s vyplácaním zamestnancov, môže slúžiť k meraniu výkonnosti zamestnancov a následnom ohodnocovaní tých najlepších.

Administrátor tieto rozpracované úlohy vidí na nástenke v administrácii systému .wopert, má tak aktuálny prehľad o dianí vo výrobe / na prevádzke.

Motivácia a podpora tímovej práce

Pracovný výkon nie je určovaný len úsilím zamestnanca, ale aj jeho schopnosťami, či identifikáciou s úlohami, ktoré vykonáva pri svojej práci. Na dobrý výkon teda nestačí len úsilie zamestnanca, ale pracovník musí mať aj požadované zručnosti, vedomosti, skúsenosti a v neposlednom rade motiváciu.

Systém umožňuje v reálnom čase sledovať akú plácu si zamestnanec vyslúžil za svoj pracovný výkon. Zamestnávateľovi odpadná nutnosť zamestnanca kontrolovať a upozorňovať na nedostatočný výkon.

Pracovnú úlohu môže vykonávať naraz viacero zamestnancov, všetci zamestnanci na konkrétnej pracovnej úlohe majú vplyv na výslednú hodinovú mzdu. Motivujú sa teda navzájom a dosahujú vyššiu výkonnosť. 


Príklad:

Zamestnanci č.1 a č. 2 sú pridelení na pracovnú činnosť. Pracovná činnosť má nastavenú mzdu 100€. Za bežných podmienok bez softvéru wopert. takúto prácu vykonali zamestnanci za 7 hodín. Pri takejto rýchlosti zamestnancom v prepočte vychádza hodinová mzda približne 7,15€/hod.. S naším systémom zamestnanci v reálnom čase uvidia, aká hodinová mzda im za daný úkon pripadá. Rovnakú činnosť teda budú motivovaní stihnúť za nižší čas. V prípade ak činnosť stihnú vykonať o dve hodiny rýchlejšie ich hodinová mzda úmerne stúpne na 10€/hod..

Prihlasovanie do systému pomocou čipov

Administrátor systému wopert. pri vytváraní nového zamestnanca v administračnom rozhraní pridelí konkrétny čip / čipovú kartu zamestnancovi.

Zamestnanci dostávajú čip, poprípade čipovú kartu, ktorú využívajú na prihlasovanie sa do systému na jednotlivé úlohy. Týmto čipom zaznamenávajú každú zmenu pracovnej činnosti, prestávku, mimopracovnú činnosť.

Na základe čipov vieme jednoznačne identifikovať o ktorého zamestnanca sa jedná. Je vylúčené predávanie čipov medzi zamestnancami. “Pípnutie” zamestnanca inou osobou by znamenalo zvýšený pracovný čas a nevykonanú činnosť. Takýmto jednaním by si  uškodil len zamestnanec a to tým, že by znížil nadbytočným časom svoju hodinovú mzdu.

Prehľadná databáza zákazníkov s históriou

V systém je možné vytvárať databázu zákazníkov. Ku každému zákazníkovi možno priradiť špecifické pracovné činnosti. Všetky hodiny odpracované na týchto činnostiach zostávajú archivované a je možné sa k nim kedykoľvek vrátiť.  

Zákazníkov možno Aktivovať / Deaktivovať , nie je nutné zákazníka po odvedenej práci vymazávať zo záznamov. 

Karta zamestnanca

Každému zamestnancovi je automaticky vytvorená jeho karta. V nej sa nachádzajú tieto informácie:

 • údaje o zamestnancovi
  (ID, osobné údaje, e-mail),
 • nastavenie zamestnaneckého pomeru,
 • nastavenie hodinovej mzdy za dodatočné činnosti,
 • hodnota mesačných odvodov na zamestnanca,
 • časový sumár a vypočítaná mzda v aktuálnom mesiaci,
 • zoznam dokončených schválených prác ( započítavajú sa do výplaty v aktuálnom mesiaci),
 • odpracovaný celkový čas deň po dni,
 • pracovný výkon na jednotlivých úlohách, rozpísaný denne s možnosťou editácie a mazania,
 • manuálne pripisovanie odpracovaných hodín, možnosť pridelenia na konkrétnu činnosť,
 • filtrácia podľa mesiaca / zákazníka,
 • tlač mesačného sumáru odpracovaných hodín, spolu so sumou výplaty.

Podklady pre výpočet mzdy zamestnanca

Systém automaticky prepočítava odpracované hodiny zamestnancov, zohľadňuje do mzdy prácu na zákazníkoch, hodinovú prácu, hodinovú prácu so sadzbou 60%

Podľa odpracovaných hodín a sadzby k danej práci, systém vypočíta mesačnú mzdu.

Vo výpočte sú zohľadnené mesačné odvody zamestnanca, o ktoré je táto suma znížená.

Výpis hodín s celkovou sumou dostáva zamestnanec ku svojej výplatnej páske. Pozor! Do výplaty za daný mesiac sa započítavajú len ukončené a odsúhlasené činnosti. 

Časový sumár obsahuje každá karta zamestnanca. Sumár je možné jednoduchým klikom vytlačiť.

Využitie ako systém hodnotenia

Systém .wopert nie je nutné využívať ako systém na mzdy zamestnancov. Jeho ďalším využitím je monitorovanie výkonnosti zamestnancov s následným vyhodnocovaním. Vyhodnocovanie zamestnancom už závisí na zamestnávateľovi. 

Zobrazovanie mzdy, ceny za činnosť na hlavnej obrazovke je možné schovať, tieto informácie si môže zobraziť len administrátor a využiť ich na informatívne účely. 

Pomocou takéhoto hodnotenia zamestnancov je možné jednoducho zistiť kto poctivo pracuje a kto nie. Systém automaticky vyhodnotí najusilovnejšieho pracovníka mesiaca a zároveň najmenej usilovného.

Pracovné činnosti

Sekcia: Pracovné činnosti- umožňuje jednoducho vytvoriť novú pracovnú činnosť. Každej takejto činnosti je následne potrebné prideliť finančné ohodnotenie. 

V sekcii: Cena pracovnej činnosti- je možne nastaviť cenu danej činnosti osobitne pre každého zákazníka. K celkovej cene je možné doplniť bonusové ohodnotenie.

Pracovné činnosti pre jednotlivých zákazníkov možno podľa potreby osobitne Aktivovať / Deaktivovať. Spraviť tak možno v sekcii : Správy zákazníkov.