Licenčné podmienky pre pracovný softvér .wopert

 1. Nadobúdateľom sa rozumie právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bola udelená licencia na používanie online softvéru pre činností súvisiace s jej podnikaním od spoločnosti Hoberto s.r.o. alebo od jej registrovaného predajcu. Nadobúdateľom nemôže byť fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní Licenčnej zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, povolania alebo zamestnania.
 2. Poskytovateľom sa rozumie spoločnosť Hoberto s.r.o. so sídlom A. Hlinku 3058/12, 926 01 Sereď, IČO: 52484939, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel SRO, vložka č. 44973/T.
 3. Online programom sa rozumie softvér WOPERT – working performance tracker. Online programy sú určené výhradne pre potreby podnikania a činností súvisiacich s podnikaním nadobúdateľa.
 4. Predmetom licencie je udelenie súhlasu poskytovateľa na používanie online programu nadobúdateľovi, za uvedených licenčných Nadobúdateľ je oprávnený si prenajať licenciu na používanie počítačového online programu.
 5. Ak nadobúdateľ využíva v počítačovom programe poskytovateľa aj jeho internetové služby špecifikované v Licenčných podmienkach internetových služieb, vzťahujú sa na neho a na tento právny vzťah aj Licenčné podmienky internetových služieb zverejnené na webovej stránke poskytovateľa wopert.sk Nadobúdateľ potvrdením Licenčných podmienok internetových služieb vyjadruje svoj súhlas s týmito licenčnými podmienkami a ich akceptuje.
 6. Licencia je udelená na dobu neurčitú a má platnosť len na území Slovenskej republiky. Licencia v prípade prenájmu je nevýhradná, územne obmedzená na územie Slovenskej republiky, na dobu trvania nájmu.
 7. V prípade, že nadobúdateľ používa online program alebo jeho časti prostredníctvom externého dátového úložiska (cloud) poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá bude za daných podmienok stratou dát používateľa tomuto spôsobená. Používateľ si je vedomý svojej zodpovednosti, vrátane trestnoprávnej v prípade straty dát, ktoré sú napr. podkladom výpočty mzdy, dochádzky zamestnancov a
 8. Poskytovateľ dáva nadobúdateľovi súhlas používať počítačový online program len v súlade s Licenčnými podmienkami. Iný spôsob použitia počítačového programu nie je dovolený.
 9. Nadobúdateľ súhlasí s tým, aby poskytovateľ za účelom skvalitňovania služieb a overenia používania počítačového programu v súlade s licenčnými podmienkami získaval, spracovával, využíval a uchovával údaje štatistického a technického charakteru (IČO, názov spoločnosti) z počítačového programu nadobúdateľa s výnimkou osobných a obchodných údajov nadobúdateľa. Pre získavanie a spracovanie osobných údajov platí osobitné ustanovenie týchto licenčných podmienok. V počítačovom programe sú obsiahnuté technologické prostriedky, ktoré boli navrhnuté s cieľom zabrániť použitiu počítačového programu bez licencie. Poskytovateľ použije tieto prostriedky k potvrdeniu, že nadobúdateľ používa legálne licencovanú kópiu počítačového programu a databázy. Počítačový program môže pre svoju prevádzku v bežnom aj terminálovom režime vyžadovať spojenie s licenčným serverom poskytovateľa pre účely overenia legálnosti použitia licencie.
 10. Nadobúdateľ je oprávnený používať počítačový online program len pre svoju potrebu, a to výhradne na svojich pracoviskách a na takom množstve počítačov, aké bolo dohodnuté pri poskytnutí licencie a za aké nadobúdateľ zaplatil odmenu poskytovateľovi. V prípade, že nadobúdateľ poruší danú povinnosť a počítačový program si nainštaluje na väčší počet počítačov ako si dohodol s poskytovateľom, bude mu následne sprístupnená len Demo verzia počítačového programu. Ak sa poskytovateľ nedohodol s nadobúdateľom na konkrétnom množstve počítačov, platí, že počítačový program môže byť nainštalovaný v rovnakom čase len na jedinom počítači. Každé terminálové pripojenie počítačového programu sa rozumie ako inštalácia na jeden počítač.
 11. Nadobúdateľ sa zaväzuje počítačový online program chrániť pred neodbornými zásahmi tretích osôb, ako aj ďalšími skutočnosťami, ktoré by mali za následok poškodenie alebo znehodnotenie počítačového
 12. Nadobúdateľ nie je oprávnený počítačový program a ani jeho časti, či už v pôvodnej alebo modifikovanej podobe, šíriť, prenechať za odplatu alebo bezplatne inej právnickej alebo fyzickej
 13. Nadobúdateľ mal možnosť vyskúšať a otestovať si počítačový online program v skutočných praktických podmienkach prostredníctvom 30 dňovej testovacej verzie (demoverzie)
 14. Na použiteľnosť programu v súlade s používateľskou príručkou sa poskytuje záruka v zmysle platných právnych Nadobúdateľovi sa poskytuje Balík podpory podľa podmienok uvedených v cenníku. Nadobúdateľ môže rozšíriť program v zmysle cenníka programu.
 1. Poskytovateľ nie je v prípade záujmu nadobúdateľa o kúpu licencie počas platnosti nájmu licencie na počítačové programy povinný vrátiť uhradenú cenu nájmu, následne nadobúdateľ je oprávnený používať len novo udelenú licenciu od poskytovateľa.
 2. Poskytovateľ nezodpovedá za chyby počítačového programu, ktoré by vznikli v dôsledku jeho nesprávneho používania (napr. zmazanie, prepísanie, napadnutie vírusmi), ďalej za chyby spôsobené treťou osobou alebo udalosťou, za ktorú tretia osoba zodpovedá, prípadne za  chyby  spôsobené  neodvrátiteľnou  okolnosťou.  V prípade  výskytu  systémovej  chyby v programe je poskytovateľ v záujme  odstránenia chyby  oprávnený  prijať  údaje, ktoré  jednoznačne identifikujú chybu   a nadobúdateľ odoslaním chyby poskytovateľovi súhlasí s ich spracovaním. Pri odoslaní systémovej chyby poskytovateľovi sa odosielajú nasledovné informácie: popis chyby, umiestnenie databázy a názov databázy, verzia databázy, OS, názov PC,  popis  procesora,  rozlíšenie  obrazovky,  zákaznícke  číslo,  osobné  číslo  a priezvisko  zamestnanca  vymazaného z databázy, číslo a názov chyby, identifikácia licencie, názov nadobúdateľa, licenčné číslo nadobúdateľa, IČO, emailová adresa, meno, telefonický kontakt na odosielateľa
 3. Rovnako poskytovateľ nezodpovedá za správnosť výsledkov a údajov dosiahnutých pri aplikácii počítačového online programu v konkrétnych prípadoch, ak majú povahu chýb celkom zrejmých. To platí aj vtedy, ak boli spôsobené chybou v počítačovom online
 4. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť poskytnúť službu alebo tovar nadobúdateľovi, ktorý má voči poskytovateľovi nevysporiadané splatné záväzky, a to až do doby ich
 5. Nadobúdateľ je povinný používať počítačový online program a služby poskytovateľa v dohodnutej miere alebo miere obvyklej a bežnej, komunikovať v súlade s dobrými mravmi a zásadami poctivého obchodného styku, neznevažovať alebo iným spôsobom nepoškodzovať dobré meno poskytovateľa alebo jeho povesť.
 6. Poskytovateľ je oprávnený odobrať súhlas na používanie počítačového online programu nadobúdateľovi v prípade, ak nadobúdateľ poruší ustanovenie licenčných podmienok. Nadobúdateľ nemá nárok na vrátenie zaplatenej odmeny za licenciu alebo služby.
 7. Táto licencia zaniká na základe dohody nadobúdateľa a poskytovateľa dohodnutým dňom, alebo uplynutím doby nájmu.
 8. Nadobúdateľ je povinný nahradiť poskytovateľovi škodu, ktorú mu spôsobil používaním počítačového online programu v rozpore s licenčnými podmienkami a vydať bezdôvodné obohatenie, ktoré tým získal.
 9. Poskytovateľ spracúva osobné údaje nadobúdateľa, v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 z. o ochrane osobných údajov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, za účelom realizácie obchodných záväzkov, resp. záväzkov vyplývajúci z týchto licenčných podmienok, na dobu počas trvania zmluvy, aby a po ukončení zmluvy alebo záväzkov z nej vyplývajúcich alebo súvisiacich s ňou na obdobie, ktoré je vyžadované a uvedené v príslušných právnych predpisoch a ďalej podľa všeobecných premlčacích dôb.
 10. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu v poskytovaných službách a produktoch, ktoré sú predmetom zmluvného vzťahu, o čom bude informovať nadobúdateľa. Rozsah spracúvaných osobných údajov nadobúdateľa je: meno a priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa, názov školy alebo názov firmy, adresa sídla, adresa bydliska alebo adresa miesta, kde sa nadobúdateľ obvykle zdržiava. Poskytnutím vyššie uvedených osobných údajov sa nadobúdateľ zaväzuje, že osobné údaje sa týkajú jeho osoby, alebo spoločnosti, v mene ktorej má právo používať počítačový program poskytovateľa a údaje sú uvedené správne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je nadobúdateľ povinný ich nahlásiť poskytovateľovi. Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené uvedením nesprávnych údajov. Poskytnutie nepravdivých osobných údajov je sankcionované zo zákona. Poskytnuté osobné údaje sa nebudú zverejňovať, ani prenášať do tretích krajín mimo EU a EHP. Udelené spracúvanie, môžete kedykoľvek odvolať, a to aj v jednotlivých častiach, buď telefonicky na Hoberto s.r.o. linke 0908495537, e-mailom na adrese info@wopert.sk, alebo písomne na korešpondenčnej adrese Hoberto.s.r.o, A Hlinku 3058/12, 926 01 Sereď. Pre vyššie uvedené účely je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné, je však potrebné na uzatvorenie zmluvy a jej následnú správu.

Aktuálne informácie o spracovávaní osobných údajov nájdete na stránke https://www.wopert.sk/osobne-udaje.

 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeny licenčných Aktuálne licenčné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke poskytovateľa www.wopert.sk. Nové licenčné podmienky sa zverejnia najneskôr 1 deň pred nadobudnutím účinnosti.
 2. Tieto licenčné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.5.2020 a platia do vydania nových licenčných