Informácie o spracúvaní osobných údajov

Spracúvanie vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť dôležité a ich ochrana je samozrejmosťou. Radi by sme vám týmto poskytli informácie ohľadom spracúvania vašich osobných údajov v súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a ktoré kladie nové požiadavky v oblasti ochrany vašich osobných údajov a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme koncipovali formou otázok, a to tak, aby tieto informácie boli pre vás čo najprehľadnejšie a praktické. 

1. Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Hoberto s.r.o. so sídlom A. Hlinku 3058/12, 926 01 Sereď, IČO: 52484939, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel SRO, vložka č. 44973/T. (ďalej aj „Hoberto s.r.o.“). 

Hoberto s.r.o., spracúva osobné údaje: meno a priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa, názov školy alebo názov firmy, adresa sídla, adresa bydliska alebo adresa miesta, kde sa nadobúdateľ obvykle zdržiava.

2. Prečo spracúvame vaše údaje a na aké účely?

Vaše osobné údaje spracúvame najmä na základe zmlúv uzatvorených v zmysle zákona č.  513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.

Vaše osobné údaje spracúvame pre účely uzatvorenia zmluvy, správy zmluvy alebo pre rokovania o uzatvorení alebo o zmene zmluvy uskutočnené na návrh dotknutej osoby. V takom prípade sú spracovávané osobné údaje iba v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy. Ide najmä o udelenie súhlasu poskytovateľa na používanie počítačového programu Hoberto s.r.o., za uvedených licenčných podmienok. Dotknutá osoba je oprávnená zakúpiť si alebo prenajať licenciu na používanie počítačového programu.

Pre vyššie uvedené účely je poskytnutie vašich osobných údajov dobrovoľné, je však potrebné na uzatvorenie zmluvy a jej následnú správu.

Vaše osobné údaje spracúvame ďalej aj pre účely marketingu, pokiaľ od vás máme udelený dobrovoľný súhlas. Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to aj v jednotlivých častiach, buď e-mailom na adrese info@wopert.sk, alebo písomne na korešpondenčnej adrese A. Hlinku, 3058/12 Sereď.

3. Aké máme oprávnené záujmy pre spracúvanie osobných údajov?

Oprávneným záujmom spoločnosti Hoberto s.r.o., je informovať vás o novinkách týkajúcich sa správy a používania nami udelených licencií a ponúkať vám služby a produkty Hoberto s.r.o.

4. Aké subjekty majú prístup k vašim osobným údajom?

Aby sme zaistili riadny chod spoločnosti Hoberto s.r.o., a poskytli vám kvalitné služby, majú prístup k vašim osobným údajom aj ďalšie tretie subjekty. Ide najmä o poskytovateľov IT služieb, advokátske kancelárie a ďalšie osoby, ktoré poskytujú služby pre Hoberto s.r.o., a s ktorými máme, samozrejme uzatvorené korektné zmluvy o spracúvaní osobných údajov. Konkrétny zoznam príjemcov je: 

5. Aké dlhé obdobie máme uložené vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje potrebujeme uchovávať počas trvania zmluvy, aby sme vám mohli poskytovať naše služby. Po ukončení vašej zmluvy alebo záväzkov z nej vyplývajúcich alebo súvisiacich s ňou, máme vaše údaje uložené na obdobie, ktoré je vyžadované a uvedené v príslušných právnych predpisoch a ďalej podľa všeobecných premlčacích dôb.

6. Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

Máte právo kedykoľvek sa obrátiť na Hoberto s.r.o., a na osobu, ktorá je v našej spoločnosti zodpovedná za ochranu osobných údajov a požadovať informácie a prístup k spracúvaniu osobných údajov. Ďalej máte právo na výmaz, právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracovávania, uplatnenie námietky proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu a na prenositeľnosť údajov. Práva môžete uplatniť na nižšie uvedených kontaktoch Hoberto s.r.o. S prípadnou sťažnosťou sa môžete obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov.

7. Používame profilovanie a automatizované rozhodovanie pri spracúvaní vašich osobných údajov?

Hoberto s.r.o., využíva v rámci svojich procesov automatizované informačné systémy a profilovanie, ktorých cieľom je zabezpečenie chodu spoločnosti a poskytnúť vám kvalitné služby prispôsobené vám presne na mieru. Uvedené činnosti sú používané najmä pre vyhodnotenie rizík a ďalších služieb, ktoré vám poskytujeme.

Ak by ste mali k informáciám o spracúvaní osobných údajov akékoľvek otázky či pripomienky, neváhajte sa, prosím, obrátiť na e-mailovú adresu info@wopert.sk alebo priamo písomne na adresu spoločnosi A. Hlinku 3058/12, 926 01 Sereď.