Právne informácie

Podmienky používania internetových stránok

  • Prevádzkovateľom internetových stránok www.wopert.sk je Hoberto s.r.o., so sídlom A. Hlinku 3058/12, 926 01 Sereď, IČO: 52484939, zapísané v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trnave, oddiel: SRO, vložka: č. 44973/T (ďalej len “Prevádzkovateľ”).
  • Prevádzkovateľ je v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom, oprávnený vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam.
  • Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené používaním stránok www.wopert.sk a ani za obsah a škody spôsobené používaním stránok patriacich tretím subjektom, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom stránok www.wopert.sk.
  • Je zakázané akýmkoľvek spôsobom zasahovať bez súhlasu Prevádzkovateľa do technickej podstaty alebo obsahu stránok www.wopert.sk. Právo realizovať zmeny, odstránenie alebo doplnenie akýchkoľvek súčastí stránok má výhradne Prevádzkovateľ.
  • Je zakázané prenášať na internetové stránky www.wopert.sk alebo ich prostredníctvom odosielať akékoľvek materiály a informácie odporujúce dobrým mravom alebo porušujúce právne predpisy.
  • Preberanie a šírenie údajov z internetových stránok www.wopert.sk je dovolené s podmienkou uvedenia ich zdroja. Týmto však nie sú dotknuté podmienky na používanie ponúkaných programov Prevádzkovateľa, tie sa riadia samostatnými licenčnými podmienkami.
  • Poskytovateľ poskytuje návštevníkom stránok možnosť vytvárať si odkazy na stránky www.wopert.sk a umiestňovať ich do dokumentov a na iné internetové stránky.
  • Pripomienky k obsahu a vzhľadu stránok je možné zasielať Prevádzkovateľovi na adresu info@wopert.sk

Všeobecné obchodné podmienky

Právne informácie stránok www.wopert.sk sú platné a účinné od 1. 5. 2020.
wopert

Hoberto s.r.o.

A. Hlinku 3058/12, 926 01 Sereď
IČ0: 123455
DIČ: SK 123455

dopyt@wopert.sk

Technická podpoda:
Pondelok – Piatok: 8.00 – 16.00 hod 

+421 908 495 537